Związek komunikacji z podstawowymi zadaniami lekarza

Zadanie lekarza polega na dążeniu do przywrócenia lub utrwalenia zdrowia ludziom, którzy tego potrzebują: działanie to powinno być przeprowadzone w sposób najbardziej skuteczny i właściwy etycznie. Najskuteczniejsze postępowanie lekarza polega na tym, że bierze on pod uwagę zarówno somatyczny, jak psychiczny stan pacjenta oraz zdrowie rozumiane zarówno w sposób „obiektywny” (medyczny), jak i subiektywny, tj. indywidualny przez danego człowieka. Etyczny aspekt postępowania lekarza wiąże się m.in. z faktem, iż stosunek lekarz – pacjent jest szczególnym przypadkiem bliskiego związku między dwojgiem ludzi, oraz z tym, że pacjent ma różne prawa o charakterze ogólnoludzkim, lekarz zaś ma obowiązek jak najlepszej realizacji swych zadań zawodowych. Innymi słowy, ze stosunkiem lekarz – pacjent łączy się wiele bardzo wysokich wartości, które jednak nie są a priori identyczne ani oczywiste dla obu tych stron w ich wspólnym dążeniu do zdrowia pacjenta, przy czym skuteczne i etycznie właściwe postępowanie wymaga dobrego wzajemnego zrozumienia, uzgodnieniu wielu spraw, nierzadko też kompromisów. Jest to możliwe tylko dzięki porozumieniu lekarza z pacjentem, które poza tym ma istotne znaczenie w związku z obustronnym oddziaływaniem psychicznym.

Przedstawione wyżej główne rodzaje dialogu lekarza z pacjentem mogą być punktem wyjścia do wyróżnienia kilku sytuacji, w których, z jednej strony, pacjenci mają odmienne potrzeby, z drugiej zaś strony różne są zadania i rola lekarza.

Dodaj Komentarz