Projekt ustawy o Izbach Lekarskich

Problemy nie cierpiące zwłoki, ważące o zdrowiu społeczeństwa muszą mieć priorytet. Postawienie odpowiednio wysokiego autorytetu Izb Lekarskich zobowiązuje je do najwyższej odpowiedzialności za zdrowie obywateli, ale daje im równocześnie możliwość maksymalnych osiągnięć w tej dziedzinie.

Projekt ustawy o Izbach Lekarskich (Naczelna Izba Lekarska i wojewódzkie izby lekarskie) musi być podany do wiadomości całemu środowisku lekarskiemu i po uwzględnieniu słusznych uzupełnień i poprawek – przyjęty przez nas jako nasze wielkie osiągnięcie dla poprawy naszych warunków pracy i stosunków w świecie lekarskim.

Wybory do Izb muszą odbyć się w atmosferze prawdziwie demokratycznej, z wyzbyciem się wygórowanych ambicji i wzajemnych animozji. Wśród wybranych powinni się znaleźć wszyscy, którzy pracą swoją i postawą moralną zasługują na najwyższe uznanie w naszym środowisku. Nie powinno zabraknąć nikogo kto swoją wiedzą i doświadczeniem może przyczynić się do prawidłowego rozeznania spraw decydujących o naszej pracy i wzajemnych stosunkach.

Dopiero po oczyszczeniu atmosfery w naszym środowisku będziemy zdolni zdobyć decydujący wpływ na podniesienie poziomu zdrowotności w kraju. Podniesienie rangi lekarza na odpowiedni do wagi naszego zawodu poziom jest potrzebą chwili.

Wniosek przesłany do Zarządu Głównego PTChDz: Członkowie Sekcji Dziecięcej Chirurgii Urazowej podzielają opinię Polskiego Towarzystwa Lekarskiego co do konieczności stworzenia lekarskiego samorządu zawodowego w formie Izb Lekarskich, zaadaptowanych do obecnych warunków uspołecznionego lecznictwa. Obecny stan lecznictwa i stosunków w naszym zawodzie wymaga zmobilizowania głosu wszystkich wartościowych lekarzy – wybitnych fachowców, o wysokiej etyce zawodowej, aby przeprowadzić odnowę stosunków w naszym środowisku, uzyskać od władz niezbędne warunki prawidłowego prowadzenia naszej pracy i podnieść rangę naszego zawodu w społeczeństwie. Proponujemy, by w dyskusji nad projektem ustawy o Izbach Lekarskich wzięły udział wszystkie towarzystwa naukowe i wszyscy koledzy, którzy chcieliby zabrać głos na podstawie swego doświadczenia. Izbom Lekarskim trzeba dać wysoką rangę społeczną. Prócz zadań dotyczących podnoszenia poziomu etyki zawodowej i poziomu fachowego lekarzy – zasadniczym zadaniem Izb Lekarskich byłoby składanie do Sejmu wniosków co do realizacji kluczowych dla zdrowotności w kraju problemów. Wybory do Izb muszą odbyć się w powszechnym, tajnym głosowaniu, a kandydaci uprzednio przedstawieni w piśmie „Służba Zdrowia”.

Dodaj Komentarz