Niedostatki znaczeniowe niektórych pojęć onkologicznych

Wady definicyjne i niedoskonałość klasyfikacji pojęć nozologicznych występujących w onkologii zauważono już dość dawno12. Wyrazem tej świadomości są liczne koncepcje podziałów (klasyfikacji) chorób nowotworowych, różniące się nie tylko szczegółami przydziału i opisów definicyjnych poszczególnych schorzeń, ale także ogólnymi zasadami i kryteriami klasyfikacji13,14. Analiza opracowań podręcznikowych dotyczących klasyfikacji chorób nowotworowych ujawnia, że proponowane definicje i systemy klasyfikacyjne są uzupełniane licznymi definicjami regulującymi. Problem jednak polega na tym, że owe definicje regulujące wymykają się spod kontroli i w różnych środowiskach nie są jednakowo akceptowane czy rozumiane. Co więcej, szczegółowe uzupełnienia klasyfikacyjne proponujące nowe nazwy jednostek chorobowych, zwykle konstruowane przez rozmaite grupy robocze częstokroć ignorują ogólne zasady już przyjętych systemów klasyfikacyjnych i zbiorów definicji im towarzyszących. Wydaje się, że obecny stan rzeczy w nozologii onkologicznej – przynajmniej w odniesieniu do niektórych podstawowych nazw klas w niej używanych – ma swoje odległe źródła historyczne i etymologiczne. Wynika on także z cech właściwych medycynie jako nauce, która nie jest nauką dedukcyjną w takim sensie, że nie jest w niej możliwe „stosowanie wyłącznie dedukcyjnych metod uzasadniania twierdzeń i dedukcyjnych metod wnioskowania”1S. Medycyna jako nauka przyrodnicza i stosowana jest bardzo daleka od skonstruowania w jakimś swoim obszarze sformalizowanego i w pełni spójnego systemu twierdzeń i definicji, umożliwiającego m.in. wyłączne posługiwanie niecząstkowymi (klasycznymi) definicjami nazw.

Dodaj Komentarz