Nazewnictwo onkologiczne a ogólnomedyczny język naukowy cz. II

Zarówno ta wspomniana, jak i nowsze techniki badawcze dotąd nie ustaliły całościowo przyczyn (etiopatogenezy) nowotworów. Zatem, inaczej niż w innych dziedzinach medycyny, które na ogół mają bardziej przejrzyste klasyfikacje chorób, w onkologii nie można jeszcze jednoznacznie rozróżnić i zdefiniować klas nowotworów na podstawie różnic w ich etiologii. Natomiast obecnie poprawne logicznie sąjedynie podziały etiopatogenetyczne. Są to także jedynie przydatne w praktyce sposoby tamże. s. 158. definiowania nozologicznego chorób. Przykładowo – z chwilą wykrycia prątków gruźlicy przez Roberta Kocha w 1882 r. oraz sformułowaniem przez niego słynnych postulatów określających związek przyczynowo- skutkowy pomiędzy rodzajem patogenu i wystąpieniem objawów chorobowych nazw gruźlica lub tubeculosis zaczęto konsekwentnie używać wobec całej klasy rozmaicie przedtem nazywanych chorób spowodowanych tą bakterią36 (np. wobec różnych postaci gruźlicy skóry: łac. lichen – liszaj: łac. lupus – wilk lub wobec gruźlicy węzłów chłonnych: scrophulosis – skrofuły). Nazwa „przydzielona” wszystkim postaciom gruźlicy pochodziła od najczęstszej jej postaci pojawiającej się w płucach, dla której charakterystyczne są drobne „gruzełki” (łac. tubeculi).

Podobną próbę „uporządkowania” nazw chorób i odniesienia ich do etiologii (lub patogenezy) przeprowadzono wobec rozmaitych grup schorzeń, nie tylko infekcyjnych, ale także np. wrodzonych defektów metabolicznych i in. Natomiast w odniesieniu do chorób nowotworowych dotąd nie udało się wyznaczyć etiologicznego kryterium ich podziału.

Dodaj Komentarz