Kilka uwag ogólnych o poprawności definiowania pojęć

Zatem mimo blisko stuletniego funkcjonowania onkologii jako wydzielonej nauki „zajmującej się etiologią, patologią, epidemiologią, rozpoznawaniem, leczeniem oraz organizacją walki z chorobami nowotworowymi” 8 oraz liczącego ponad trzy tysiąclecia odnotowania pewnej odrębności problematyki chorób nowotworowych spośród innych rodzajów schorzeń „do chwili obecnej nie stworzono obiektywnie opracowanej nozologii (tzn. patoklinicznego opisu i wyodrębnienia) nowotworowych jednostek chorobowych wszechstronnie i jednolicie ujętych”9. Oznacza to, że wiele podstawowych terminów z zakresu nazewnictwa schorzeń nowotworowych nie spełnia formalnych kryteriów definiowania pojęć i poprawnego metodologicznie opisu naukowego.

Podstawową niedoskonałością terminologii onkologicznej w zakresie nazw chorób interesujących tę naukę są niedokładnie określone zakresy poszczególnych nazw. Formalnie rzecz biorąc, przy poprawnym zdefiniowaniu jakiegoś terminu za zakres całej nazwy uważa się sumę zakresów wszystkich jej elementów – zwykle rzeczownika z określającym go przymiotnikiem.

W języku naukowym, zwłaszcza dotyczącym nauk ścisłych i przyrodniczych, optymalnym rozwiązaniem jest posługiwanie się terminami, które można objaśnić za pomocą definicji, które dostarczają jednoznacznych kryteriów pozwalających na rozstrzygnięcie, czy dany element rzeczywistości jest desygnatem definiowanego wyrazu, czy też nie 10.

Ponieważ jednak wiedza o realnie istniejącym świecie nigdy nie jest kompletna, w języku naukowym rozpowszechnione jest formułowanie definicji cząstkowych, tj. takich, których treść nie pozwala na określenie, czy dowolny element rzeczywistości (np. przedmiot lub zjawisko) przynależy do danego zdefiniowanego zbioru, czy też nie (tj. czy każde nazwane i jakoś opisane zjawisko lub rzecz jest desygnatem danej nazwy, czy też nie). Poprawność definiowania jest niezbędnym warunkiem do tworzenia systemów klasyfikacyjnych pojęć i nazw – innej cechy charakteryzującej język naukowy.

Dodaj Komentarz